Contactar 934514050

Endavant, contacti sense compromís.


És aquest el cas?

La seva empresa no li paga el seu sou des de fa més de tres mesos

Sabia que si la seva empresa no li paga el seu sou des de fa més de tres mesos pot demanar que s’extingeixi el seu contracte de treball i ser indemnitzat com si d’un acomiadament improcedent es tractés? I a més té dret a la desocupació.

Està treballant sense ser titular de permís de treball i l’acomiaden o no li paguen el seu salari

Sabia que si vostè està treballant sense ser titular de permís de treball i l’acomiaden o no li paguen el seu salari, pot reclamar judicialment en igualtat de condicions que els treballadors que sí que tenen permís de treball? I a més, la sentència li pot servir per tramitar el seu permís de residència per arrelament laboral.

Ha sofert un accident de trànsit circulant com a ocupant en un vehicle de la seva propietat però conduït pel seu espòs / a o per una altra persona i ha resultat lesionat / a?

Sàpiga que també pot reclamar per les lesions que li han causat.

És vostè taxista o treballador autònom i com a conseqüència de l’accident ha cessat en la seva activitat durant el període de convalescència?

Ha de saber que a més de les lesions, pot reclamar el lucre cessant, això és els diners que ha deixat de guanyar per no poder dedicar-se a la seva activitat.

Altres casos

 1. CANCEL•LACIÓ VOL: Existència de responsabilitat: Procedència: responsabilitat de companyia aèria per cancel•lació de vol: obligació d’indemnització al perjudicat en virtut de l’article 7 del Reglament CE 261/2004. Danys morals: existència de dany moral per la cancel•lació del vol. AP Barcelona (Secció 15a), sentència núm. 42/2010 de 24 febrer.
 2. ACCIDENT EN LLOCS D’ESPECTACLES I DIVERSIÓ: DISCOTECA. CAIGUDA A UNA ESCALA: Estimació: ensopegada en escales ja que unes cortines envaïen part de les mateixes: manca de diligència de l’encarregat del local ja que no va evitar que les escales estiguessin lliures d’obstacles. La caiguda que provoca danys personals, la indemnització de la qual constitueix la pretensió de la demanda, es produeix a les escales d’accés a la planta soterrani d’un establiment destinat a Sala de Festes i Discoteca. Escales en què s’ubiquen unes cortines amples i pesades situades a un replà pròxim a la part inferior de les escales. Falta de diligència de l’encarregat del local, determinant d’una situació de risc, que es concreta en la invasió de part de l’escala per les cortines, incompliment de deures que comporta, fins i tot, la vulneració de normes reglamentàries: així com refereix l’informe pericial, el Codi Tècnic de l’Edificació, que en la part dedicada a ”escales d’ús general” indica que “l’amplada de les escales estarà lliure de obstacles”.AP Pontevedra (Secció 6a), sentència núm. 522/2010 de 23 juliol.
 3. METGES I PROFESSIONALS SANITARIS: CONTROL POSTOPERATORI RESPONSABILITAT:Procedència: accident cerebrovascular després intervenció quirúrgica: mancances importants en el tractament postoperatori en tant a la prevenció de complicacions tromboembòliques. Després de la intervenció quirúrgica pateix un accident cerebrovascular (ACV) de tipus embòlic que afecta a l’artèria cerebral mitjana esquerra produint-li una hemiplegia dreta. Quan s’opta per no anticoagular a un pacient quirúrgic que està en tractament amb antiagregants, el que es sol fer és reiniciar el tractament amb antiagregants tres/ quatre dies després de la intervenció, si no hi ha complicacions … el que revela l’existència de mancances importants en el tractament postoperatori en el que fa a la prevenció de complicacions tromboembòliques, d’acord amb la tècnica normal requerida en un pacient que presentava un risc superior al normal de patir-la ” pel que” l’accident cerebrovascular sofert pel demandant es va produir al centre hospitalari, en el període postoperatori, en una situació d’absència de qualsevol tipus de profilaxi preventiva de tromboembolismes ajustada a la tècnica normal requerida, adequada a la generalitat de conductes professionals en casos anàlegs, Tribunal Suprem (Sala Civil, Secció 1a) Sentència núm. 483/2010 de 13 de juliol.
 4. REBENTADA RODA. CULPA: Responsabilitat del fabricant: indemnització per danys per rebentada espontània de roda: defecte de fabricació: estimació que la rebentada de la roda davantera esquerra, negada per l’apel•lant, queda corroborada per allò declarat pel conductor del camió i el substitut que l’acompanyava, el primer a judici i el segon espontàniament al cap de poc d’ocórrer l’accident davant els Mossos d’Esquadra que van instruir l’atestat, els que al mateix temps fan constar la inexistència d’objectes o obstacles en la via que poguessin justificar la punxada o rebentada, i que juntament als pocs dies transcorreguts des que el pneumàtic en qüestió va ser adquirit i muntat en el vehicle (disset), abunda en la idea del defecte de fàbrica, i conseqüent retret culpabilístic a la demandada. AP Madrid (Secció 9a), sentència núm. 388/2010 de 21 juliol.
 5. CONTAMINACIÓ DE FÀBRICA. AMIANT: RESPONSABILITAT DEL PROPIETARI: Lesions a aparell respiratori sofertes per habitants de municipis pròxims on té la demandada una fàbrica dedicada a l’elaboració de fibrociment a partir de l’amiant: emissions de la fàbrica en forma de pols d’asbest, manipulació de robes dels treballadors per part dels seus familiars, en els seus domicilis i contaminació derivada de la degradació de dipòsits de residus derivats de la pròpia activitat industrial: relació de causalitat entre l’activitat industrial realitzada a la factoria i la generació de les condicions «per se» suficients i necessàries per a un ambient contaminat en el qual haurien de sorgir patologies pulmonars en la població circumdant de la fàbrica o familiars de treballadors que en ella exercien la seva feina.
 6. PRESCRIPCIÓ D’ACCIONS: IMPROCEDÈNCIA: IMPROCEDENCIA: Peculiaritat de les conseqüències negatives per a la salut que es deriven del contacte amb l’asbest, que es manifesten amb accentuada incertesa, i amb seqüeles prolongades en el temps.
 7. DANYS I PERJUDICIS: DANYS MORALS: Valoració: éssers humans que presenten la possibilitat de patir o que ja estan diagnosticats d’asbestosi, que és una malaltia crònica que pot derivar en algunes formes de càncer: mostraran amb tota probabilitat algun tipus de resposta emocional negativa: trastorns depressius i per ansietat: procedència d’indemnització per dany moral, encara que no sigui procedent indemnització per dany físic JPI Madrid, núm. 46, sentència núm. 977/2010 de 5 juliol.
 8. DIAGNÒSTIC MÈDIC INCORRECTE: Supòsits concrets: Assistència medicoquirúrgica: Existència: Procedència: Diagnòstic incorrecte: Prova analítica que dóna un resultat positiu en opiacis: resultat incorrecte en estar el pacient afectat d’un procés catarral i haver consumit paracetamol: danys i perjudicis ocasionats al pacient que no va ser contractat per treballar a una empresa com a conseqüència del resultat de la prova analítica: negligència mèdica. Recurs d’apel•lació: costes processals: Imposició a la part recurrent que veu desestimades les seves pretensions. AP Astúries (Secció 1a), sentència núm. 270/2010 de 15 juliol.
 9. DANYS PER AIGUA. DANYS I PERJUDICIS: : INDEMNITZACIÓ: Danys en continent i contingut d’habitatge per filtració d’aigua del pis superior: determinació. Pel que fa al contingut, és a dir els mobles espatllats a conseqüència de la filtracions de les aigües del pis de dalt, ha de ser indemnitzat en la totalitat del que expressa l’informe del pèrit, que com diu la sentència, li ofereix garanties raonables de versemblança, de manera que pel fet de no acompanyar l’informe amb fotografies de tots i cadascun dels aparells electrònics danyats, en haver aportat únicament el que són pròpiament mobles, no implica que el dany no s’hagi produït. Igualment hauria estat vàlid l’informe sense necessitat de fotografies, ja que va comparèixer el pèrit a l’acte del judici, ratificant el mateix i responent als aclariments sol•licitats. AP Múrcia (Secció 5a), sentència núm. 231/2010 de 6 juliol.
 10. CAIGUDA A L’ESCALA DEL METRO. RESPONSABILITAT DE RENFE I EMPRESA CONSERVACIÓ ESCALES:
  Solidaritat: existència: estimació: responsabilitat extracontractual solidària: accident a escala d’accés a l’estació de ferrocarril: parada brusca del mecanisme. Que no s’aconsegueix amb el mer compliment de disposicions reglamentàries, ja exigint una diligència específica més alta que la administrativament reglada, entenent que la simple observança de tals disposicions no n’hi ha prou per exonerar de responsabilitat quan les garanties adoptades per prevenir els danys previsibles i evitables no han ofert resultat positiu, rellevant la ineficàcia del fi perseguit i la insuficiència de la cura prestada. AP Madrid (Secció 21a), sentència núm. 343/2010 de 6 juliol.
 11. FALTA CONNEXIÓ INTERNET: Derivats de culpa contractual: estimació: arrendament de serveis: reclamació dels perjudicis materials i morals derivats de la impossibilitat de connectar-se a Internet durant el període comprès entre el 12 de maig de 2008, en que la connexió va deixar de funcionar, i el 21 d’Octubre del mateix any en què es va donar de baixa: ha d’estimar: 100 euros mensuals. AP Valladolid (Secció 3ª), sentència núm. 209/2010, de 2 juliol.
 12. EXPLOSIÓ BOMBONA: Danys a caravana per l’explosió d’una bombona de gas a la caravana estacionada al costat: quantificació: el dany indemnitzable no pot excedir el valor del vehicle en la data del sinistre. AP Barcelona (Secció 16a), sentència núm. 138/2010 de 12 març.
 13. ACCIDENT DE TREBALL: Accident esdevingut en zona situada sota cables d’alta tensió a on podien accedir els camions: absència de senyal de prohibició: mesures insuficients:
  concurs de culpes: reducció de la indemnització en un 30%. AP Madrid (Secció 9a), sentència núm. 335/2010 de 28 juny.
 14. CAIGUDES I ACCIDENTS EN IMMOBLES: RESTES FRUITA TERRA. Fruiteria: estimació: caiguda a conseqüència de restes de fruita en sòl: danys i perjudicis: determinació. Assenyalant tots dos que l’actora va caure en relliscar per trepitjar raïm que es trobava al terra. Del fet de que la caiguda es produís cap enrere, cap endavant o primer enrere i després cap endavant no es pot extreure la conclusió que pretenen les demandades apel•lants de que no es poden haver produït les seqüeles que després es diran. La caiguda es va produir per la causa que s’ha dit, després neix la responsabilitat ex art. 1902 del CC. I no hi ha cap prova que la mecànica del sinistre, fos la que fos, tingués incidència en les lesions patides. AP Barcelona (Secció 19a), sentència núm. 159/2010 de 7 d’abril.
 15. TALL SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT: Danys per tall de subministrament elèctric: danys produïts en productes refrigerats i peribles ubicats en una cambra frigorífica, per una pujada de la potència elèctrica, provocant l’elevació de la temperatura a 19 graus: responsabilitat de la companyia subministradora de l’energia elèctrica ENDESA: manca de prova de la concurrència de causa enervatoria o reductora de la seva responsabilitat. AP Barcelona (Secció 17a), sentència núm. 112/2010 de 10 març.
 16. ACCIDENT HÍPIC: Va ser un contratemps propi d’una situació que comportava cert risc, voluntàriament assumit per la turista. Els cavalls poden fer moviments inesperats en un moment donat i qui puja a un d’ells pot saber-ho abans de pujar-hi, atès que és una cosa evident. El cavall va fer inesperadament un estrany. A més l’actora tenia la mà en algun dels aparells de l’animal, de tal manera que el moviment d’aquest va produir la lesió, que no hauria passat de no haver-se donat aquesta circumstància concomitant i casual. No és que el cavall sortís corrent o fes un moviment de tal índole que motivés una caiguda, sinó que es va moure mentre la demandant es baixava i tenia la mà d’alguna manera enredada en alguna brida o element semblant de l’aparell. La demandant va assumir participar en una activitat que comportava riscos, com ella no podia ignorar. Audiència Provincial de Barcelona (Secció 16a)
 17. ACCIDENT EN PISTA DE KARTS: Lesions sofertes per menor de 9 anys conduint un kart durant curs d’educació vial a què havia acudit amb el col•legi: accident causat per la indeguda conducció del menor: culpa exclusiva de la víctima no acreditada: explicació succinta del funcionament amb el motor aturat: absència permesa de cinturó de seguretat: manca d’adopció de totes les mesures de seguretat: responsabilitat del propietari del circuit. DANYS MORALS: procedència: pares de menor accidentat: 2.500 euros. AP València (Secció 7a), sentència núm. 58/2010 de 3 febrer.
 18. CULPA EXTRACONTRACTUAL: RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA PER ACTES DELS SEUS EMPLEATS: Procedència: Accident de treball en obra de construcció d’empleat d’una empresa subcontractada: responsabilitat de l’empresa contractista que es reserva la vigilància, a través d’aparellador, del compliment de les normes de seguretat en el treball: insuficient posada a disposició del treballador d’un cinturó adequat a les circumstàncies de l’obra executada i muntatge inadequat de la bastida, no supervisat per la direcció tècnica de l’obra, ni por l’encarregat de la mateixa: inexistència de culpa exclusiva de la víctima que exercia sumi tasca en les condicions marcades. Recàrrega per demora: procedència: demora de l’asseguradora en el pagament: inexistència d’incertesa sobre les circumstàncies del sinistre o el text de la pòlissa que fes necessària la intervenció de l’òrgan jurisdiccional per aclarir-ho: aplicació de la doctrina dels dos trams. (Sala Civil, Secció 1a), sentència núm. 400/2010 de 23 juny.
 19. SENGLAR. VEDAT. CULPA EXTRACONTRACTUAL: RESPONSABILITAT PER DANYS CAUSATS PER ANIMALS: Accident de circulació: procedència: Accident produït per xocar una motocicleta amb un senglar, després de previs esquivaments a altre: lleuger excés de velocitat no determinant en la causa del sinistre: responsabilitat del vedat demandat. AP Barcelona (Secció 1a), sentència núm. 197/2010 de 4 de maig.
 20. CONTAMINACIÓ. LEGIONEL•LA: Estimació: legionel•la contreta com a conseqüència de l’existència d’un brot de legionel•la al circuit de refrigeració de les instal•lacions de la demandada: no compliment escrupolós de la normativa reglamentària: acreditació del nexe causal. AP Barcelona (Secció 19a), sentència núm. 169/2010 de 8 abril.
 21. DOLÈNCIES ÚS MEDICAMENTS: Demanda contra entitat farmacèutica per raó de les malalties patides per haver pres el medicament «Agreal» per a la menopausa: retirada del medicament deguda a un criteri que apareix com a lògic si els riscos associats a l’ús de veraliprida superen als seus limitats efectes beneficiosos: en cap cas es resol que la retirada obeeixi al fet que només produeix, i sempre en tots els casos, efectes adversos: escassa prova desenvolupada per l’actora, quant falta el seu historial clínic: falta d’acreditació de la relació de causalitat que autoritzi a considerar l’Agreal com a causant de les malalties descrites per l’actora: existència d’altres circumstàncies rellevants -patiments de salut aliens a l’«Agreal»: pacient en tractament amb altres fàrmacs que podien haver influït sobre les accions del medicament «Agreal». AP Barcelona (Secció 17a), sentència núm. 60/2010 de 11 de febrer.
 22. ACCIDENT EN PRÀCTICA ESPORTIVA: SNOWBOARD Improcedència: surf de neu: caiguda en pista d’esquí de parc recreatiu tancat: impossibilitat tècnica de l’existència de gel: falta de prova d’omissió en el manteniment en bon estat de la pista. AP Madrid (Secció 12 a), sentència núm. 418/2010 de 21 de juny.
 23. RATA EN ESTABLIMENT. CULPA EXTRACONTRACTUAL: Caigudes i accidents en edificis i immobles: bars i restaurants: reclamació de danys soferts per l’actora quan es trobava a les dependències de la demandada efectuant una consumició i davant l’aparició d’una rata, va pujar a la cadira caient posteriorment de la mateixa: desestimació: manca de nexe de causalitat. AP Barcelona (Secció 11 a), sentència núm. 178/2010 de 9 abril.
 24. DANYS PER INCENDI: Danys en supermercat per incendi d’una cambra frigorífica: responsabilitat de la propietària de la màquina: Indemnització. AP Barcelona (Secció 16a), sentència núm. 102/2010 de 17 febrer.
 25. AGÈNCIES DE VIATGES: Majoristes i detallistes: responsabilitat solidària davant del consumidor; responsabilitat: procedència: retards en els vols previstos i falta d’atenció de l’agència de viatges: indemnització. DANYS MORALS: VALORACIÓ: intranquil•litat i preocupació per adversitats sorgides, sense trobar cap suport de l’agència amb la que havia contractat, i sense que ningú gestioni el seu anòmala situació: situació d’angoixa i temor repetida: quantificació. AP Palència (Secció 1a), sentència núm. 163/2010 de 17 juny.
 26. ACCIDENT CIRCULACIÓ. VERSIONS CONTRADICTÒRIES. ACCIDENT DE CIRCULACIÓ: Col•lisió de vehicles: semàfors: fets no presenciats per cap policia: versions contradictòries factibles: impossibilitat d’atribuir tota la responsabilitat en la causació de l’accident al primer demandat. AP Múrcia (Secció 1a), sentència núm. 350/2010 de 17 juny.
 27. DANYS ADDICCIÓ TABAC. CULPA EXTRACONTRACTUAL: Prescripció de l’acció: Còmput del termini: data inicial: malaltia crònica: moment de la determinació de l’abast de les seqüeles tot i ser el dany continuat en els seus efectes: judici fàctic que correspon a la sala d’instància dins de les seves facultats exclusives i que és susceptible de ser revisat per la llera del recurs extraordinari per infracció processal: danys patits per l’addicció del demandant a fumar cigarrets de la marca Winston havent contret la síndrome de Buerguer consistent en una patologia vascular que afecta a artèries i venes que li va produir amputació de les dues cames: inici del termini després de finalitzar l’última de les operacions d’amputació sofertes: possibilitat futura d’agreujament de malaltia o noves seqüeles a reclamar independentment. TS (Sala Civil, Secció 1a), sentència núm. 272/2010 de 5 maig./li>
 28. AUTOPISTA. COL•LISIÓ ANIMAL.Existència de responsabilitat: estimació: animals a la calçada: col•lisió de vehicle amb gos: responsabilitat de l’empresa encarregada del manteniment i conservació de l’autovia: falta d’acreditació de que l’animal va accedir a ella per causa que no li fos imputable: manca de cura, vigilància i manteniment dels elements de seguretat per l’entitat demandada. AP Astúries (Secció 7a), sentència núm. 255/2010 de 20 maig.
 29. ACCIDENT DE CIRCULACIÓ: SEGUR: CONSORCI COMPENSACIÓ SEGUR. VEHICLE DESCONEGUT: Assegurança obligatòria de responsabilitat civil d’automòbils: reclamació de danys personals ocasionats per vehicle desconegut: ha d’estimar: factor de correcció no aplicable a incapacitats temporals. AP Barcelona (Secció 11 a), sentència núm. 211/2010 de 29 abril.
 30. COTXE SUBSTITUCIÓ. DANYS I PERJUDICIS: INDEMNITZACIÓ: Accident de circulació: cost de proporcionar cotxe de substitució: estimació: necessitat de facilitar a l’usuari un altre vehicle. AP Barcelona (Secció 1a), sentència núm. 173/2010 de 19 abril.
 31. Contacti’ns o visiteu-nos

  L’única manera en què pot començar a beneficiar-se dels nostres serveis especialitzats en dret immobiliari és contactar amb nosaltres o visitar la nostra oficina a Barcelona, per a això no té més que seguir aquesta ruta o utilitzar els botons de contacte.

  Contactar 934514050

  Endavant, contacti sense compromís.